SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ: Obec Brekov

Sídlo: 066 01 Brekov 226
Štatutárny zástupca: Ing. Radoslav Nemec
IČO: 00322831
DIČ: 2021232455

Obec Brekov je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ  môže zverejniť:

 • § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie
 • § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
 • Verejný obstarávateľ musí zverejniť:
 • § 9 ods. 9 zákazku kde je predpokladaná hodnota nad 1000 € min. 3 pracovné dni pred zadaním zákazky; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.
 • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
 • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
 • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
 • § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
 • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
 • § 99 ods. 2 – štvrťročné zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a)
 • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO
 • Zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € v súlade s $102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.