SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Slobodný prístup k informáciám

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §.. zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch  a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84  zákona NR SR č.  138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste  pre pedagogického zamestnanca

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o  zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňujeme informáciu o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Hlavného kontrolóra obce Brekov

V zmysle § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brekove zverejňuje Výberové konanie na obsadenie funkcie „Hlavný kontrolór obce Brekov“