SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Komisie OZ

Zriadené komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov:

predseda: Slavomír PORVAŽNÍK
členovia: Peter BANIK, Ing., Adam HRUBOVČÁK, Daniel PORVAŽNÍK, 

Komisia kultúry: 

predseda: Daniel PORVAŽNÍK
členovia: Slavomír PORVAŽNÍK,  Adam HRUBOVČÁK, Mgr. Katarína JUROVÁ, Jana FAJČÁKOVÁ, Martina PETROVÁ, Mgr. Pettra HAVRILKOVÁ

Komisia športu:

predseda: Mgr. Ondrej BARTKO
členovia: Adam HRUBOVČÁK, Matej MEGELA, PaedDr. Ing. Tomáš BARLÁŠ,  Bc. Jana ŠEPEĽOVÁ

Komisia verejného poriadku:

predseda: Iveta ZOLOTOVÁ
členovia: Ing. Slávka STRAKOVÁ, Daniel PORVAŽNÍK, Stanislav KIRVEJ

Komisia výstavby, rozvoja obce:  

predseda: Stanislav BENDA
členovia: Ing. Peter BANÍK, Matej MEGELA

 

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.