Kontakty

Toto webové sídlo www.brekov.sk spravuje Obec Brekov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Brekov

Adresa:
Obec Brekov
Brekov 226
066 01 Humenné

IČO: 00322831

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Región: Humenné
Počet obyvateľov: 1333
Rozloha: 971 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1307

Všeobecné informácie: obec@brekov.sk
Podateľňa: obec@brekov.sk
Starosta: starosta@brekov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@brekov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421/57/ 290 90 57

Naše kontaktné údaje:

Obecný úrad Brekov
Brekov č.226
066 01 Humenné

+421/57/ 290 90 57 – podateľňa, sekretariát
0917 126 410 – Ing. Radoslav Nemec, starosta obce
0917 127 933 – podateľňa, správa majetku p. Zdenka Tušajová
0917 127 932 – správa cintorína, objektov obce p. Pavol Horný

Všetky uvedené telefónne čísla slúžia ako ohlasovňa požiaru.

E-mailobec@brekov.sk

Kompetencie:
Obec Brekov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základná škola, Brekov 178

+421/57/290 90 50

Materská škola, Brekov 226

+421/57/333 71 24

Školská jedáleň pri MŠ Brekov

0907 774 870

Spoločný obecný úrad Ptičie, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk