SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

 15.08.2022

Obec v súlade s § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva: Rozhodnutie o určení súpisného čísla.

Potrebujete

  • žiadosť o určenie súpisného čísla budovy,
  • kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačením právoplatnosti,
  • doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku,
  • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia), ak došlo k zmene parcelného čísla.

Dokument potrebný pre vybavenie tejto agendy nájdete tu: 


Zoznam aktualít: