Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 11.09.2020

starosta obce Brekov                                                             V Brekove, 11.09.2020

Č. j.:  433/2020

V zmysle § 14, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení  v znení

zmien  a doplnkov

     zvolávam

5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v zasadačke Obecného úradu v Brekove

dňa: 18.09.2020 o 17:00 hodine

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení
 4. Informácia o činnosti obecného úradu od posledného zasadania obecného zastupiteľstva
 5. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-012/2020/  MV SR /príloha/
 6. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-309-057/2020/  MV SR  /príloha/
 7. Dodatok č. 3/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov – FURA s.r.o. /príloha/
 8. VZN č. 3/2020  Štatút obce Brekov /príloha/
 9. VZN č. 4/2020 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Brekove /príloha/
 10. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov Michal Voloch /príloha/
 11. Dobudovanie kanalizácie v obci Brekov:

a) podanie žiadosti o NFP environmentálny fond na rok 2021

b) schválenie spoluúčasti vo výške 5% na poskytnuté NFP

12.  Odpadové hospodárstvo – zakúpenie traktora a zariadení:

       a) podanie žiadosti o NFP environmentálny fond na rok 2021

       b) schválenie spoluúčasti vo výške 5% na poskytnuté NFP

 1.  Rôzne –
 2.  Diskusia
 3.  Záver

Ing. Radoslav Nemec, v. r.Zoznam aktualít: