Pozvánka na 4. obecné zastupiteľstvo

 21.08.2020

starosta obce Brekov                                                             V Brekove, 19.08.2020

Č. j.: 400/2020

V zmysle § 14, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení  v znenízmien  a doplnkov

                                       zvolávam

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

v zasadačke Obecného úradu v Brekove

dňa: 23.08.2020 o 13:30 hodine

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. „Obecný úrad a Kultúrny dom v Brekove – Výmena strechy a stavebné úpravy“

3a) posúdenie cenovej ponuky /príloha/

3b) schválenie zmluvy s dodávateľom /príloha – NÁVRH z VO/

  1. Diskusia
  2. Záver

Ing. Radoslav Nemec, v. r.


Zoznam aktualít: