Oznámenie verejnou vyhláškou – o začatí konania o povolení stavby


Zoznam aktualít: