SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Všeobecná správa

 23.08.2022

VŠEOBECNÁ SPRÁVA  
Poplatok za: Cena poplatku:

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

2€
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí 5€
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

slovenský jazyk 2€

cudzí jazyk 3€

1. Osvedčenie  
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2€
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5€
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10€
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 2€

Zoznam aktualít: