SlovenskýEnglish

NATUR-PACK

Stavebné povolenie

 15.08.2022

 • pre samostatnú stavbu,
 • zmenu (dokončenej stavby ak je spojená so stavebnými úpravami),
 • zmenu stavby pred jej dokončením,
 • zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb, ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sieti a zariadení technického vybavenia -líniové stavby,
 • predĺženie platnosti stavebného povolenia.

K podaniu žiadosti je potrebné doložiť:

 • vyplnené tlačivo „žiadosť o stavebné povolenie“, resp. „žiadosť pre zmenu...“,
 • doklad, ktorým žiadateľ preukazuje , že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, k pozemku či stavbe iné právo, 
  ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej,
 • kópiu stavebného povolenia v prípade zmeny a odsúhlasenú stavebným úradom PD,
 • v prípade, že došlo k zmene stavebníka: aktuálne doklady, ktorými nový stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo
  že má k pozemku i stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby
  (list vlastníctva),
 • projektovú dokumentáciu stavby (aj v prípade zmeny) spracovanú podľa § 9 vyhlášky MŽP SR š. 436/2000 Z.z. ktorá musí obsahovať spracovanie podľa druhu a účelu stavby. Projektová dokumentácia stavby musí byť vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
 • ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm a) stavebného zákona (jednoduchých stavieb) , postačí dokumentácia vypracovaná osobou
  s príslušným odborným vzdelaním (doklad o vzdelaní- fotokópiu je potrebné k PD doložiť).
 • vyjadrenia dotknutých orgánov- správcov inžinierskych sietí,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať
  odborné vedenie uskutočňovania stavby,
 • ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom právnická alebo fyzická osoba,
  ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby,
 • kópiu z katastrálnej mapy.

Pri žiadosti o zmenu stavby pred dokončením alebo dokončenej stavby doloží stavebník:

 • vydané právoplatné stavebné povolenie,
 • pôvodnú overenú projektovú dokumentáciu,
 • projektovú dokumentáciu ku povoleniu zmeny a
 • dokladovú časť ako pri stavebnom povolení podľa druhu a rozsahu zmien, ktoré sú predmetom žiadosti.

Poplatky: správny poplatok je potrebné zaplatiť v hotovosti pri podaní žiadosti podľa zákona NR SR č.
145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Poplatok za: Cena poplatku:
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu
40€
2. pre právnickú osobu 100€
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20€
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)  
a) na stavby na bývanie  
1. na stavbu rodinného domu 50€
2. na stavbu bytového domu 200€
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením  
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25€
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50€
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie  
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35€
2. bytových domov 100€
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30€
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30€
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30€
4. na spevnené plochy a parkoviská 30€
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30€
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám  
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50€
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50€
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50€
4. na spevnené plochy a parkoviská 50€
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50€
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) 20€
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane 100€
     nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 200€
     nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 400€
     nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 600€
     nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 800€
     nad 10 000 000 eur 1 000€
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby 50€
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60€
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150€

 

K žiadosti žiadateľ doloží doklad o „inom práve k pozemku“. Pod pojmom iné právo k pozemku sa
podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona – podľa povahy prípadu rozumie:

 • nájomná zmluva,
 • dohoda o budúcej kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu,
 • právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
 • právo vyplývajúce z iných predpisov.

Lehota pre vybavenie: v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní
(v prípade prerušenia konania lehoty neplynú).


Zoznam aktualít: